Hírek

Tájékoztató a közterületek tisztán tartásáról

Tájékoztató a közterületek tisztán tartásáról

Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában, 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat állásfoglalása alapján elfogadta az 1/2024. (I.12.) önkormányzati rendeletét, mely 2024. február 1-én lép hatályban. A rendelet értelmében a közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat saját maga, valamint az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

Az ingatlantulajdonos közterületre vonatkozó tisztán tartási kötelezettségét a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Az ingatlanhasználó kötelessége az ingatlannal határos közterület, az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában az ingatlan melletti területre, a zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, fűvágása, kaszálása, hulladék – és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon.

Az ingatlanhasználó tisztán tartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti területre, a zöldsávra, annak rendszeres kaszálására, fűvágására- ideértve a vízelvezető árkot is az út széléig.

Az ingatlanhasználó kötelessége az ingatlan előtti nyílt árkok és azok műtárgyainak (kapubejáró) tisztán tartására, hulladék – és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlanra és a be nem épített ingatlan használójára is kiterjednek.

Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres, vagy eseti takarítását saját hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának kötelezettségét.

Az ingatlan melletti közterületi járdáról az összegyűjtött hulladékot a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe kell elhelyezni. Az ingatlanhasználó a közterület tisztántartása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a saját gyűjtőeszközében elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz - elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba, valamint az úttestre seperni.

Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt – a burkolat rongálása vagy környezetszennyezés nélkül – kiirtani. Az ingatlan használója köteles továbbá az általa a közterületre ültetett díszfák és egyéb növényzet gondozásáról, a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő metszéséről, visszavágásáról gondoskodni.

Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni tilos. Ha a felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan használója, úgy a szükséges munkát az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti.

A szórakozó-, vendéglátóhelyek, kereskedelmi és szolgáltató helyek és üzletek előtt - a bejárat közvetlen közelébe - az üzemeltető köteles a nyitvatartási idő alatt hulladékgyűjtő edényt elhelyezni. Szórakozó-, vendéglátó-, kereskedelmi és szolgáltató helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani, havat eltakarítani, biztosítani a síkosság mentességet, valamint eltávolítani a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat. Az áru lerakása következtében keletkezett hulladékot az üzemeltető köteles az áruszállítást követően haladéktalanul eltakarítani.

Rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény létszámának megfelelő hulladékgyűjtő edény kihelyezéséről, az edények kiürítéséről, a hulladék elszállításáról, valamint a rendezvény ideje alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, illemhely biztosításáról.

Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz esetében a szomszédos ingatlanok használói között 50-50%-os arányban oszlik meg a köztisztasági kötelezettség, valamint a hó- és síkosság mentesítési kötelezettség. Anarcs Község Önkormányzata közterületein szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, megrongálni, oda engedély nélkül hulladékot, építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket, kidobásra szánt bútort, egyéb lomot lerakni tilos.

A közterületen lévő utcabútort, berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos.

Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító, ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az köteles elvégezni, akinek érdekében a szállítás történt.

Az önkormányzat által kihelyezett köztéri kézi hulladékgyűjtő edényben csak a kézben összegyűjtött, kizárólag gyalogos forgalomban feleslegessé váló hulladék helyezhető el.

Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy közterületen por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

Anarcs község közigazgatási területének tisztaságát az önkormányzat, szükség szerint a rendőrség bevonásával, a hulladékgazdálkodási hatósággal együttműködve ellenőrzi az elhagyott és jogellenesen elhelyezett hulladékok és a hulladékot jogellenesen elhagyó személyek felderítése érdekében.

A lakosság az elhagyott hulladékot az önkormányzat hivatalához (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.) jelentheti be. A közterületen lévő, elhagyott hulladékkal kapcsolatos bejelentést bárki tehet személyesen, írásban, elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a hulladék radar hulladék-bejelentő alkalmazás segítségével. A bejelentésben meg kell jelölni legalább a hulladék helyét, fajtáját és összetételét.

Anarcs Község Önkormányzata a közterületeken és az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb más területeken elhagyott és jogellenesen elhelyezett hulladékot – a hulladék valódi birtokosának hiányában elszállíttatja. Amennyiben az elhagyott hulladékra vonatkozó bejelentésből nem derül ki kétséget kizáróan a hulladék fajtája, összetétele, a polgármester, a tudomásszerzést követően helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát és a hulladékgazdálkodási hatóság felé megteszi a bejelentést.

Az elhagyott hulladék hulladéklerakó telepen való elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése érdekében közterületi térfigyelő kamera rendszert működtethet.
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Anarcs, 2024. január 15.

Tisztelettel:
Kertész Zoltán
polgármester