Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye

Iskolánk célja, hogy boldog gyermekkel találkozzunk nap, mint nap, emlékezetünkbe idézve Kodály Zoltán gondolatait:
 
Csak boldog gyerekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.
 
Ezért az iskolai élet középpontjába a gyermeket, az őket nevelő felnőtt közösséget, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettséget, a rendszerfolyamat szemléletet és a pedagógiai minőséget állítjuk, így biztosítva a növekvő sikerlehetőséget intézményünk minden érdekelt személye számára.
Feladatunk kiindulópontja a gyermeki személyiség fejlesztése a pedagógiai és társtudományai által feltárt módon, hangsúlyozva a kötelességek és a jogok egyensúlyának, valamint az egyén és a közösség egymásra utaltságának fontosságát. Az iskolai életben a nevelő egyénisége által kiváltott gyermeki azonosulási vágy a félelmektől mentes fejlődési és teljesítési szükséglet, a kölcsönös segítés, bátorítás, gondoskodás, a pozitívumokra támaszkodás feltárja a gyermek és a felnőtt rejtett értékeit is. A gyermekek terhelésében bekövetkező változás - mely a mennyiségi szemléletet kiiktatva, gátat szab a túlterhelő tananyaghalmaznak - lehetővé teszi a tanórai történések élményszerűbbé tételét a gyermeki ötletek, a rácsodálkozás és a tévedés kijavításának lehetőségét. Törekszünk arra, hogy időt biztosítunk a pihenésre, a gondolatok érlelődésére, a barátságok fenntartására, a kulturáltan vidám gyermeki viselkedés feltételeinek kialakulására.
 
Az iskolai tevékenységek szervezésekor valljuk, hogy az optimális, egyénre szabott, differenciált, kooperatív technikákra épülő, digitális technikákat alkalmazó tanulásszervezésnek van leginkább fejlesztő hatása. Azok a gyermekek teljesítenek jobban, akiknél egyénre szabott az elvárás, és azok teljesítménye gyengébb, akiknél a terhelés túlzott vagy minimális.  A tanítási - tanulási folyamat az iskolai tevékenység lényege, mely elvezet az egyéntől és környezetétől függő teljesítményig. A pedagógiai program e folyamat tartalmáról, tervezéséről, szervezéséről szól, melyet áthat a minden érdekelt által képviselet gyermekközpontú szemléletmód. Az elfogadott alapértékeink, amelyek elfogadása, elfogadtatása nevelésünk alapeszméje, az igazság, a szép, a szeretet és a konstruktív életvitel. Az alapértékeket közvetítő - a pedagógusok, a szülők - akkor állnak hivatásuk magaslatán, ha gyermeki magatartást és viselkedést jelenlétükkel, tapasztalatukkal, szakértelmükkel befolyásolni tudják. E tevékenység gyakorisága és hatásfoka határozza meg az iskola színvonalát.
A tantestület tagjai megalkották Pedagógiai Programjukat, és azonosultak az iskola célkitűzéseivel. Oktató-nevelő munkájukat tudatosan végzik, a gyerekek érdekeit figyelembe véve reális követelményt állítanak a tanulók elé. Tevékenységük sokszínű, tanítási módszereik és eszközrendszerük változatos. Kölcsönösen segítik, elismerik egymás munkáját. Tevékenységrendszerükben fontos szerepe van a motiválásnak, a tanulók értékelésének, a rendszeres ellenőrzésnek, új pedagógiai módszerek alkalmazásának, amely minden esetben a fejlesztést szolgálja. Pedagógiai programunk célja, hogy a közoktatásról szóló törvényben meghatározott feladatok megvalósulásának módját meghatározza. 
Nevelőmunkánk akkor válik teljessé, ha az intézmény a kihívásoknak meg tud felelni, a tanulók, a pedagógusok és a szülők a közös cél megvalósításáért egyetértésben dolgoznak.
 

Küldetésnyilatkozat

iskola logoA Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca Czóbel Minka Tagintézménye dolgozói vállaljuk, hogy partnereink igényeit minél teljesebb körben kielégítjük, s rugalmasan alkalmazkodunk az intézményünket érintő kihívásokhoz, s mindezekkel összhangban a gyermekközpontú integrált nevelést, kompetencia alapú oktatást megvalósító intézményrendszer kiépítésén, illetve továbbfejlesztésén dolgozunk. 
Törekszünk arra, hogy esztétikus, családias környezetben neveljük gyermekeinket.
Célunk, hogy az óvodás és iskoláskorú gyermekek, valamint a szülők és a fenntartó igényeinek, elvárásainak megfeleljünk.
Munkánk fő tartalmi elemének tartjuk, hogy óvodás korban biztosítsuk a felhőtlen, vidám, játékos játszva tanulási lehetőséget, eredményes felkészítést az iskolai életre. Iskolás korban pedig szilárd, alapvető ismeretek megszerzésén túl, fontosnak tartjuk a tanulók felkészítését olyan alapkészségek befogadására és elsajátítására, amellyel alkalmassá válnak az élethosszig való tanulás szemléletének elfogadására és alkalmazására. Ennek érdekében biztosítjuk az intézmény személyi és tárgyi feltételeit.
Gondoskodunk arról, hogy az óvoda és az iskola barátságos és biztonságos legyen. Fejlesztjük a gyerekek szépérzékét, formáljuk közösségi szellemét, s megtanítjuk őket a hagyományok tiszteletére és környezetünk védelmére.
Az óvodásokat megfelelően felkészítjük az iskolai életmódra, tanulóinkat pedig olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban.
Céljaink elérése érdekében hiteles vezetői és dolgozói elkötelezettséggel végezzük feladatainkat.
 

 Minőségpolitikai nyilatkozat 

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca Czóbel Minka Tagintézménye vezetősége és tantestülete a tanórai és a tanórán kívüli lehetőségek célszerű hasznosításával biztosítja a tanulók sokoldalú fejlődését a sikeres életpályához. 
Az új pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásával továbbfejleszthető ismereteket, készségeket nyújtó, az eredményes továbbtanulásra felkészítő, integrált, kompetencia alapú oktatást megvalósító iskolát kívánunk működtetni.
A vezetőség kötelezettséget vállal arra, hogy maximálisan betartja a tanulók, dolgozók és partnerek mindenek felett álló érdekeit.
 

Jövőkép

 • Intézményünk arculata megfelel a kor követelményeinek.
 • Tevékenységrendszerünk tanulóközpontú. Úgy tudjuk értékeinket megőrizni, hogy közben képesek leszünk alkalmazkodni a kihívásokhoz.
 • Külső és belső partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer működtetése során feltárt eredményekre, hiányosságokra építve Tornyospálca- Mezőladány- Anarcs Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó Társulásával együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítja ki a fejlesztési stratégiát.
 • Eljutunk a teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítéséig és folyamatos működtetéséig.
 • Pedagógusaink aktívan részt vesznek a szakmai, minőségfejlesztési munkában, részesei lesznek az értékelési és innovációs folyamatoknak. Ismerik és használják a legújabb nevelési-oktatási eljárásokat, módszereket. A magas szintű nevelő-oktató munkát maguk is gyarapítják új ötleteikkel.
 • Egységes ellenőrzési és értékelési rendszert dolgozunk ki és alkalmazunk.
 • Fokozott figyelmet fordítunk a HH és HHH gyerekek felzárkóztatására.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra.
 • Továbbra is beépítjük a nem hagyományos szervezésű tanórákat (rendhagyó irodalomórák, könyvtári órák, digitális technikák alkalmazása), témaheteket, projekteket az oktatónevelő munkánkba.
 • Eredményeink lehetővé teszik, hogy tanulóink többsége érettségit adó középiskolában tanuljon tovább.
 • Tanulóink alkalmazható tudást szereznek tanulmányaink során.
 • Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a tanulás iránti vágy, mert azok, akik megtapasztalhatják, hogy tudásuk egyre gyarapodik, egyrészt egyre többre lesznek képesek, másrészt önbizalomra tesznek szert.
 • Tudatosan alakítjuk a tanulók környezetvédelemre és az egészséges életvitelre való igényét és törekvését. 

A közös fenntartású intézmény története

Tornyospálca, Mezőladány és Anarcs községek Önkormányzata 2008 nyarán közös elhatározással megkezdte a tárgyalásokat, közös intézmény létrehozására a közoktatási feladatok ellátására mellyel eleget tesz törvényi kötelezettségének. 2008. augusztus 1-jétől a három település Közoktatási Intézményfenntartó Társulást hozott létre, az iskolák és óvodák működtetésére. Ez a társulás 2011-ben újabb taggal Ilk község oktatási intézményeivel bővült.
 

Anarcs

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település, Kisvárda város mellett fekszik. Az Északkelet-Nyírségben, Nyíregyházától északkeletre, 42 km távolságra található. A községet északról Kisvárda, délről Gyulaháza, délkeletről Szabolcsbáka, nyugatról Ajak, keletről Pap határolja. Közlekedési szempontból jól megközelíthető, a 4-es számú főút, valamint a Budapest-Záhony vasútvonal mentén.
Az Anarcs név eredete nem tisztázott, egyes felfogás szerint az arany főnév R. anar alakváltozata rejlik benne -cs képzővel megtoldva, más felfogás szerint az itt birtokos Anarcsi családról kapta a nevét. A község egyike a vármegye legrégibb településeinek, amely az itt talált őskori leletek szerint már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. Az első település valószínűleg még a csiszolt kőkorszakban alakult ki a mai Diner-szőlők dombjain. Második település a Lisztes-hegy, a harmadik a Bugóc. a negyedik a mai Szoros.  Az hogy már a kőkorszakban is lakott volt a település, az 1913-ban talált kőkorszakbeli tál is bizonyítja. Kb. 2500 évvel ezelőtt a Római Birodalomhoz tartozott, erről árulkodó feljegyzést a Nagyőri levéltárban őriznek. A falu 1212-ben tűnik fel iratokban, mint Zsurkot övező település. 
A XX. század elején 144 háza és 1183 túlnyomóan református vallású lakosa volt. Ekkor postája, távírója és vasúti állomása is volt. Az 1912-ben épült vasútvonal Kisvárda - Nyírbakta között közlekedett. 
A községben olaj-, szappan-, lekvár- és szeszgyár üzemelt a Diner földbirtokosok tulajdonában. A földek nagy részét a Dinereken kívül a Czóbelek és a Rézlerek birtokolták. 1945 után ezeket a birtokokat mind megszüntették. Az 1945 után magánkézbe került földeket az 1950-1951-1953-as termelőszövetkezetekbe kellett bevinni a tagságnak. A rendszerváltás után a kárpótlásokkal sokan éltek és vették vissza földjüket.
A lakosság lélekszáma 2020 körül mozog. 
Munkahely lehetőség a közeli Kisvárdán is kevés.  A községben a legnagyobb munkaadó az önkormányzat, és néhány helyi vállalkozás biztosít még pár munkahelyet.
Kisvárda közelsége konkurenciát jelenthet intézményünknek, ezért arra törekszünk, hogy az óvodai ellátás és az iskolai tevékenységek színvonalát folyamatosan emeljük. Az iskolásoknak a tanórán kívüli foglalkozásokat a gyerekek és a szülők igényinek és elvárásainak megfelelően szervezzük.
 

Tárgyi feltételek

Az épületben 10 tanterem van, ebből 7 tanterem nagy, 3 pedig kisebb létszámú csoport befogadására alkalmas. 
Az iskola része egy tornaterem, a technika tantárgy oktatásához a gyakorlati terem és informatika terem. Az épületben található a községi könyvtár is, mely 4. óra után az épületből kilépés nélkül megközelíthető. Az épülethez tartozik az önkormányzat által üzemeltetett konyha és egy ebédlő is. 
A számítástechnika oktatása 23 számítógéppel felszerelt teremben történik internet elérhetőséggel, ezenkívül a könyvtári részen található még egy kisebb informatikai terem 18 számítógéppel. 
A nevelői szobában és az irodákban elhelyezett számítógépek (internet hozzáféréssel) a korszerű szakmai munkát segítik. Iskola-rádióval, interaktív táblával, projektorral és lap-toppal  is rendelkezünk.